Művészek szűrése: Bai Yi Cong

Shi Nian Yi Pin Wen Ru Yan (2022)
Ten Years of Loving You / To Our Ten Years / 十年一品温如言电影版 / 十年一品溫如言 · 十年一品温如言
Chen Xiang Chong Hua (2022–)
Immortal Samsara: Part 2 / Agarwood Like Crumbs / Agarwood Like Chips · 沉香重华
Bei Ling Shao Nian Zhi Da Zhu Zai (2020–2020)
The Great Ruler · 北灵少年志之大主宰
Re Xie Shao Nian (2019–2019)
Hot Blooded Youth / The Files of Teenagers in the Concession · 热血少年
Dao Mu Bi Ji 2 (2019–2019)
The Lost Tomb 2 / The Lost Tomb: Explore With The Note / The Lost Tomb 2: The Wrath of The Sea · 盗墓笔记2
Jue Ji. Lin Jie Tian Xia (2019–2019)
L.O.R.D. Critical World · 爵迹·临界天下
Sha Hai (2018–2018)
Sand Sea / Tomb of the Sea · 沙海
Lao Jiu Men (2016–2016)
The Mystic Nine / Old Nine Gates / Old Nine Door · 老九门
Gui Cui Deng Zhi Jing Jue Gu Cheng (2016–2017)
Candle in the Tomb · 鬼吹灯之精绝古城
Dao Mu Bi Ji (2015–2015)
The Lost Tomb · 盗墓笔记