Chai Zhi Ping

Producer 10

Hu Jiao Da Ming Xing (2010–2010)
Calling For Love · 呼叫大明星
Zhe Li Fa Xian Ai (2008–2008)
Wish to See You Again · 这里发现爱
Huan Huan Ai (2007–2007)
Why Why Love · 換換愛
Zhuan Jiao * Yu Dao Ai (2007–2007)
Corner with Love · 转角*遇到爱
Ji Dao Xue Yuan (2006–2006)
Goku Dou High School · 極道學園
Shen Qing Mi Ma (2006–2006)
Silence · 深情密码
E Mo Chai Chen Pien (2005–2005)
Devil Beside You / Devil Does Exist · 惡魔在身邊
Zhan Shen (2004–2005)
Mars · 戰神
Ju Zi Jiang Nan Hai (2002–2002)
Marmalade Boy · 橘子醬男孩 /
Liu Xing Hua Yuan (2001–2003)
Meteor Garden · 流星花园