Yi Jun

Rendező 3

Fu Liu Nian (2022–2022)
Lost Track of Time · 覆流年
Ba Ling Jiu Ling (2021–2021)
Octogenarians and the 90s / 八零90 / Ba Ling 90 · 八零九零
Mei Zhe Wu Jiang (2018–2018)
Bloody Romance · 媚者无疆