Ren Hai Tao

Rendező 6

Chenxiang Ru Xie (2022–)
Immortal Samsara: Part 1 / Agarwood Like Crumbs / Agarwood Like Chips · 沉香如屑 (Chen Xiang Ru Xie)
Yi Ye Xin Niang 2 (2022–)
The Romance of Hua Rong 2 · 一夜新娘2
Chen Xiang Chong Hua (2022–)
Immortal Samsara: Part 2 / Agarwood Like Crumbs / Agarwood Like Chips · 沉香重华
Wan Ku Shi Zi Fei (2021–2021)
Bright as the Moon / Agent Imperial Concubine · 御赐蛮妃 (Yu Ci Man Fei) / 皎若云间月
Bai Jian Gong Zhu Da Ren (2017–2019)
Your Highness · 拜见宫主大人
Eternal Love (2017–2017)
Three Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms · 三生三世十里桃花; San sheng san shi shi li tao hua