Művészek szűrése: Ken Zhu

Zhe Li Fa Xian Ai (2008–2008)
Wish to See You Again · 这里发现爱
Ju Zi Jiang Nan Hai (2002–2002)
Marmalade Boy · 橘子醬男孩 /
Liu Xing Hua Yuan (2001–2003)
Meteor Garden · 流星花园