Youku

Bing Yu Huo (2022–)
Being a Hero · 冰雨火
You Ru Gu Ren Lai (2021–2021)
The Memory · 犹如故人来
Luo Mi Ou Fang Cheng Shi (2021–2021)
Two Souls in One / Romeo Equation · 罗密欧方程式
Pei Ni Zhu Feng Fei Xiang (2021–2021)
To Fly With You / Accompany You to Fly by the Wind / Fly With You · 陪你逐风飞翔
Ai Shang Meng Mian Da Ren (2021–2021)
Dear Mr. Time / Fall In Love With Him · 爱上萌面大人
Street Dance of China: Season 4 (2021–2021)
Street Dance of China: Season IV , This! It's Hip-hop 4 · 这!就是街舞4
Yu Lou Chun (2021–2021)
Song of Youth / Yu Lou and Chun · 玉楼春
Wo De Ling Ju Bu Zhang Da (2021–2021)
My Fated Boy / My Neighbour is Not Grown Up / Love Me Like a Child / · 我的邻居长不大
Hai Shang Fan Hua (2021–2021)
Tears in Heaven / Variety Flowers at Seaside · 海上繁花
Hua Hao Yue You Yuan (2021–2021)
Truth or Dare / Wrong Carriage, Right Groom · 花好月又圆