iQiyi

Hu He Yao Shi Lu (2023–)
Tiger Crane / Tiger and Crane · 虎鶴妖師錄 / 虎鹤妖师录
Qing Qing Ri Chang (2022–)
New Life Begins · 卿卿日常
Min Guo Da Zhen Tan (2022–)
Checkmate / Detective of the Republic of China · 民国大侦探
Shen Lan Qi Yu Wushuang Zhu (2022–)
The Land of Miracles · 神澜奇域无双珠
Jiu Xiao Han Ye Nuan (2022–)
Warm on a Cold Night / Warm Cold Night in the Nine Heavens · 九霄寒夜暖
Miao Zhun Ni De Wei Lai (2022–2022)
Out With a Bang / Aim for Your Future / You Are the Joy of My Youth / You Are the Joy of Youth · 瞄准你的未来 (Ni Shi Nian Shao De Huan Xi)
Chao Shi Kong Da Wan Jia (2022–2022)
I Am a Superstar · 超时空大玩家
Tian Cai Ji Ben Fa (2022–)
The Heart of Genius / Genius Fundamentals / Genius Basic Law / Basic Law of Genius · 天才基本法
Ai Qing Ying Gai You De Yang Zi (2022–)
Love The Way You Are / What Love Should Look Like / I Like You It's Okay / The Look of Love / The Way Love Should Be / Sweet on Series · 爱情应该有的样子 / 漂亮姐姐 (Piao Liang Jie Jie)
Wo De Fan Pai Nan You (2022–)
Mr. Bad / My Villian Boyfriend · 我的反派男友